Tijdens het Internationale Computerschaak Toernooi 2007 zal op zaterdag 19 mei de Algemene Leden Vergadering worden gehouden. Deze zal van 13:00 tot 13:40 plaatsvinden in het Leids Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 071-572 3229. Bijgaand vindt u de agenda en een link naar de notulen van de vergadering van vorig jaar.

Jaarvergadering zaterdag 19 mei 2007 in Leiden

Tijd:               13:00-13:40 uur (na de 4e ronde van het Internationaal CSVN toernooi)
Plaats:           Leids Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 071-572 3229
Agenda

1.                 Opening
2.                 Ingekomen stukken en mededelingen
3.                 Notulen vorige vergadering 6 mei 2006 (Computerschaak 26e jrg.nr. 3 pag.4)
4.                 Algemeen jaarverslag (Computerschaak 27e jrg.nr.1 pag. 4)
5.                 Financieel jaarverslag (Computerschaak 27e jrg.nr.1 pag. 5)
6.                 Verslag kascontrolecommissie
7.                 Decharge penningmeester
8.                 Bestuursverkiezing

De bestuurstermijn verstrijkt voor Rienk Doetjes. Hij is beschikbaar voor een volgende termijn van drie jaar. Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen als bestuurslid. Volgens artikel 10 lid 2 van de statuten kunnen tot vijf dagen voor de vergadering tegenkandidaten schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld door tenminste vijf leden.

9.                Plannen voor het lopende jaar
10.             Toelichting bij en vaststelling van begroting
11.             Benoeming van de kascontrolecommissie
12.             Rondvraag
13.             Sluiting

 De notulen van de vergadering van vorig jaar is te vinden bij de downloads .

Copyright CSVN