C.S.V.N.

Statuten der CSVN *)

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam Computerschaak Vereniging Nederland (CSVN).

2. De vereniging is opgericht op 18 oktober 1980 en is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is bekendheid te geven en mede te werken aan de ontwikkeling van het computerschaak, de schaakcomputer, schaken met computers en ondersteunende schaaksoftware ter ontwikkeling van de speler, in de ruimste zin van het woord.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het nemen en steunen van initiatieven en het coördineren van activiteiten op de, in artikel 1, genoemde gebieden en aanvullend door het bevorderen van een gereglementeerd gebruik van computers bij de beoefening van het schaakspel.

Artikel 3

1. De vereniging heeft leden, leden van verdienste, buitengewone leden en ereleden.

2. Buitengewone leden kunnen zijn degenen, van wie naar de mening van het bestuur aannemelijk is dat commerciële beweegredenen van invloed kunnen zijn op hun functioneren binnen de vereniging. Buitengewone leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden; zij hebben evenwel geen stemrecht en kunnen geen bestuursfunctie bekleden.

3. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. Zij zijn gelijkgesteld met gewone leden met dien verstande, dat zij zijn vrijgesteld van betaling van contributie.

4. Het bestuur kan leden die een jarenlange inzet van werkzaamheden hebben ingevuld voor de vereniging benoemen als lid van verdienste.

Artikel 4

1. Een ieder kan tot het bestuur het verzoek richten om als lid van de vereniging te worden toegelaten. Het bestuur beslist omtrent de toelating, behoudens het hier onder punt 2 genoemde.

2. Indien een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap of het buitengewone lidmaatschap niet wordt ingewilligd, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden, of - bij een rechtspersoon - het ophouden te bestaan;

b. opzegging van het lidmaatschap door het lid;

c. opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging;

d. ontzegging door de algemene vergadering.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk bij het bestuur geschieden tegen de eerste oktober van het lopende kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur in de volgende gevallen:

a. indien het lid de verschuldigde contributie niet betaald; in dit geval geschiedt de opzegging niet dan na verloop van een maand nadat het lid schriftelijk tot betaling is gemaand;

b. indien het gedrag van een lid daartoe aanleiding geeft alsmede in alle andere gevallen waarin in redelijkheid van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Ontzetting kan geschieden, indien een lid in strijd met de statuten , reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Omtrent ontzetting beslist de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur. De beraadslaging omtrent de ontzetting moet een agendapunt van de betrokken vergadering uitmaken.

5. Het bestuur is bevoegd een lid, wiens ontzetting het voornemens is in de eerstvolgende algemene vergadering voor te stellen, te schorsen. Gedurende de schorsing mag het betrokken lid zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten niet uitoefenen. De schorsing eindigt door de beslissing van de algemene vergadering omtrent de ontzetting, behoudens eerdere ofheffing door het bestuur.

Artikel 6

1. Aan het hoofd van de vereniging staat de algemene vergadering.

2. Deze komt bijeen in de eerste helft van elk kalenderjaar (jaarvergadering) en voorts zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht of tenminste een vijfde gedeelte van de leden, met een maximum van 20, het bestuur er schriftelijk om verzoekt. In het laatste geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan met inachtneming van het onder punt 3 bepaalde of bij advertentie in tenminste één veelgelezen Nederlands dagblad.

3. De vergadering wordt bijeengeroepen door toezending aan de leden van de agenda teminste tien dagen voor de aanvang.

4. De vergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders voorschrijven. Blanco stemmen zijn van geen waarde. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van de voorzitter, over personen het lot, behoudens het bepaalde in artikel 10.

5. Stemmen bij machtiging is toegestaan, mits het lid van te voren schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld dat hij de algemene vergadering niet zal kunnen bezoeken en daarbij vermeldt wie van de leden hij tot stemming machtigt. Een lid kan voor niet meer dan vijf leden als gemachtigde stemmen.

Artikel 7

1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, welke de commissie de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uitbrengt.

4. De algemene vergadering beslist omtrent het verlenen van décharge aan de penningmeester en stelt de jaarlijkse begroting vast.

Artikel 8

1. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur, dat bestaat uit tenminste drie leden.

2. Het bestuur wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd uit de leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar. Een bestuurslid kan ten alle tijden door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

3. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur verdeelt de andere functies onder de overige bestuursleden. Het kan aan een bestuurslid meer dan één functie toewijzen.

4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 9

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden.

2. Het bestuur is slechts met toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze toestemming kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 10

1. Kandidaatstelling voor het bestuurslidmaatschap geschiedt door het bestuur. De kandidaten worden voor de algemene vergadering schriftelijk aan de leden bekend gemaakt.

2. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door schriftelijke aanmelding door tenminste vijf leden, ten minste vijf dagen voor het begin van de vergadering.

3. Bij enkele kandidaatstelling voor enige bestuursfunctie wordt de voorgedragen kandidaat door de algemene vergadering zonder hoofdelijke stemming tot bestuurslid benoemd.

4. Indien er meerdere kandidaten voor het voorzitterschap zijn voorgedragen wordt die kandidaat die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigt tot voorzitter benoemd. Indien geen der kandidaten de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien door het staken der stemmen niet kan worden vastgesteld tussen welke kandidaten de herstemming moet plaats vinden wordt geloot tussen de kandidaten, tussen wie de stemmen hebben gestaakt. Staken de stemmen ook na de herstemming, dan beslist het lot.

5. Indien het aantal kandidaten voor de overige bestuursfuncties groter is dan het aantal bestuursfuncties bedraagd, vindt de verkiezing van de overige bestuursleden plaats doordat de leden op de stembriefjes ten hoogste zoveel namen van kandidaten vermelden als er overige bestuursleden verkozen moeten worden. De kandidaten die het hoogste aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd zijn verkozen. Indien door het staken der stemmen niet kan worden vastgesteld wie is verkozen, vindt een herstemming plaats tussen de kandidaten tussen wie de stemmen staken. Staken de stemmen ook na de herstemming, dan beslist het lot.

Artikel 11

De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.

Artikel 12

1. De leden betalen een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

2. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.

3. Het bestuur kan indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, uitstel van betaling, vermindering of gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van contributie verlenen.

Artikel 13

1. Wijzigingen van de statuten geschiedt door de algemene vergadering. Een daartoe strekkend besluit behoeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. De beraadslaging omtrent de statutenwijziging moet een agendapunt van de betrokken vergadering uitmaken.

2. Zij die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering de tekst van de voorgedragen wijziging bij het bestuur hebben ingediend. Het bestuur zal de voorgedragen wijziging tijdig voor de vergadering ter kennis van de leden brengen.

3. Het bestuur zal ten spoedigste een door de algemene vergadering aangenomen statutenwijziging doen opnemen in een notariële acte.

Artikel 14

1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in de leden 1 t/m 3 van het vorig artikel van overeenkomstige toepassing.

2. In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer liquidateurs, die voor de vereffening zorgdragen, met inachtneming van de bepalingen van het Burgelijk Wetboek.

3. De algemene vergadering die tot ontbinding besluit geeft aan een eventueel positief liquidatiesaldo een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.

Artikel 15

In alle gevallen waarinde wet, deze statuten, en besluiten van de algemene vergadering niet voorzien, beslist het bestuur.

Naschrift van de redactie: Op 1 februari 1982 zijn deze statuten in een notariële acte vastgelegd.

 

*) Deze pagina is uitsluitend ter informatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.


Copyright CSVN